• Hợp đồng quảng cáo bất động sản

    Hợp đồng quảng cáo bất động sản

    26/08/2011

    Bên A đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện dịch vụ cần thiết cho việc quảng cáo Bất động sản (ví dụ: khảo sát chụp hình, nghiên cứu ......