• Hợp đồng cho thuê nhà ở

    Hợp đồng cho thuê nhà ở

    12/08/2011

    Sử dụng nhà đúng mục đích theo hợp đồng, có trách nhiệm bảo quản tốt các tài sản, trang thiết bị trong nhà. Không được đập phá, tháo dỡ hoặc chuyển ......