Văn bản Pháp Luật - bantinnhadat.vn - RSS http://bantinnhadat.vn/rss/van-ban-phap-luat bantinnhadat.vn - rss bantinnhadat 2020-06-05 17:35:44 2020-06-05 17:35:44 vn <![CDATA[ Hợp đồng trao đổi nhà ở ]]> http://bantinnhadat.vn/hop-dong-trao-doi-nha-o.html 2014-01-15 12:00:44 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/hop-dong-trao-doi-nha-o.html ]]> <![CDATA[ Biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở ]]> http://bantinnhadat.vn/bien-ban-xac-dinh-gia-tri-con-lai-cua-nha-o.html 2014-01-15 12:00:44 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/bien-ban-xac-dinh-gia-tri-con-lai-cua-nha-o.html ]]> <![CDATA[ Văn bản hướng dẫn thành lập sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Hà nội ]]> http://bantinnhadat.vn/van-ban-huong-dan-thanh-lap-san-giao-dich-bat-dong-san-tren-dia-ban-ha-noi.html 2014-01-15 12:00:43 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/van-ban-huong-dan-thanh-lap-san-giao-dich-bat-dong-san-tren-dia-ban-ha-noi.html ]]> <![CDATA[ Mẫu tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất ]]> http://bantinnhadat.vn/mau-to-khai-gop-von-bang-gia-tri-quyen-su-dung-dat.html 2014-01-15 12:00:43 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/mau-to-khai-gop-von-bang-gia-tri-quyen-su-dung-dat.html ]]> <![CDATA[ Hợp đồng thoả thuận phân chia di sản ]]> http://bantinnhadat.vn/hop-dong-thoa-thuan-phan-chia-di-san.html 2014-01-15 12:00:43 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/hop-dong-thoa-thuan-phan-chia-di-san.html ]]> <![CDATA[ Giấy từ chối nhận di sản ]]> http://bantinnhadat.vn/giay-tu-choi-nhan-di-san.html 2014-01-15 12:00:42 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/giay-tu-choi-nhan-di-san.html ]]> <![CDATA[ Hợp đồng đặt cọc ]]> http://bantinnhadat.vn/hop-dong-dat-coc.html 2014-01-15 12:00:42 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/hop-dong-dat-coc.html ]]> <![CDATA[ Hợp đồng thế chấp căn hộ chung cư ]]> http://bantinnhadat.vn/hop-dong-the-chap-can-ho-chung-cu.html 2014-01-15 12:00:42 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/hop-dong-the-chap-can-ho-chung-cu.html ]]> <![CDATA[ Mẫu số 06/HĐCN ]]> http://bantinnhadat.vn/mau-so-06/hdcn.html 2014-01-15 12:00:41 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/mau-so-06/hdcn.html ]]> <![CDATA[ Mẫu số 05/HĐCĐ ]]> http://bantinnhadat.vn/mau-so-05/hdcd.html 2014-01-15 12:00:41 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/mau-so-05/hdcd.html ]]>