Thư viện - bantinnhadat.vn - RSS http://bantinnhadat.vn/rss/luat-bat-dong-san bantinnhadat.vn - rss bantinnhadat 2020-06-05 17:04:30 2020-06-05 17:04:30 vn <![CDATA[ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ]]> http://bantinnhadat.vn/thong-tu-so-1242011tt-btc-381.html 2013-04-02 10:32:20 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/thong-tu-so-1242011tt-btc-381.html Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ (LPTB). ]]> <![CDATA[ Thông tư 34/2013/TT-BTC ]]> http://bantinnhadat.vn/thong-tu-342013tt-btc-372.html 2013-04-02 10:30:42 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/thong-tu-342013tt-btc-372.html Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ (LPTB). ]]> <![CDATA[ Thông tư số 02/2013/TT-BXD ]]> http://bantinnhadat.vn/thong-tu-so-022013tt-bxd-808.html 2013-03-13 16:37:36 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/thong-tu-so-022013tt-bxd-808.html Thông tư số 02/2013/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.]]> <![CDATA[ Nghị quyết 02/NQ-CP ]]> http://bantinnhadat.vn/nghi-quyet-02nq-cp-147.html 2013-01-15 17:14:42 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/nghi-quyet-02nq-cp-147.html Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2013 về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu do Chính phủ ban hành.]]> <![CDATA[ Nghị định 64/2012/NĐ-CP ]]> http://bantinnhadat.vn/nghi-dinh-642012nd-cp-136.html 2012-09-12 09:26:15 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/nghi-dinh-642012nd-cp-136.html Nghị định 64/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 04/09/2012, quy định về việc cấp phép xây dựng.]]> <![CDATA[ Thông tư 41/2012/TT-BCA ]]> http://bantinnhadat.vn/thong-tu-412012tt-bca-435.html 2012-09-06 10:17:20 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/thong-tu-412012tt-bca-435.html Thông tư 41/2012/TT-BCA ngày 11/7/2012 ban hành quy chế về tổ chức thực hiện các dự án phát triển nhà ở dành cho cán bộ Công an. Thông tư có hiệu lực từ 27/8/2012. ]]> <![CDATA[ Nghị quyết thông qua Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Kon Tum ]]> http://bantinnhadat.vn/nghi-quyet-thong-qua-quy-hoach-su-dung-dat-tinh-kon-tum-544.html 2012-08-20 16:04:22 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/nghi-quyet-thong-qua-quy-hoach-su-dung-dat-tinh-kon-tum-544.html Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND tỉnh Kon Tum, ban hành ngày 12/07/2012, thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Kon Tum.]]> <![CDATA[ Thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Quảng Nam ]]> http://bantinnhadat.vn/thong-qua-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-tinh-quang-nam-815.html 2012-08-20 11:03:59 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/thong-qua-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-tinh-quang-nam-815.html Nghị quyết số 44/2012/NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành ngày 12/07/2012, thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Quảng Nam.]]> <![CDATA[ Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND tỉnh Lai Châu thông qua quy hoạch sử dụng đất ]]> http://bantinnhadat.vn/nghi-quyet-so-542012nq-hdnd-tinh-lai-chau-thong-qua-quy-hoach-su-dung-dat-677.html 2012-08-20 10:59:52 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/nghi-quyet-so-542012nq-hdnd-tinh-lai-chau-thong-qua-quy-hoach-su-dung-dat-677.html Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND tỉnh Lai Châu ban hành ngày 13/07/2012, thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Lai Châu.]]> <![CDATA[ Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ]]> http://bantinnhadat.vn/quyet-dinh-so-262012qd-ubnd-tinh-lao-cai-709.html 2012-08-13 15:11:43 bantinnhadat.vn http://bantinnhadat.vn/quyet-dinh-so-262012qd-ubnd-tinh-lao-cai-709.html Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ban hành ngày 28/06/2012, Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng dự án khu đô thị mới và dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai.]]>