Khung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2010

Thứ Năm, 04/02/2010

Quyết Định 37/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2010.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4  năm 2002; 
- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
- Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
- Căn cứ Công văn số 186/HĐND-VP ngày 29/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang cho ý kiến về giá đất năm 2010;
- Xét Tờ trình số 2569/TTr-LS ngày 20 tháng 11 năm 2009 của liên Sở Tài chính - Xây dựng - Tài nguyên và Môi trường - Kế hoạch và Đầu tư - Cục thuế tỉnh, về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2009 và Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 16/12/2009 điều chỉnh Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các  sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

download
 
Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc