Khung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam 2010

Thứ Năm, 04/02/2010

Quyết Định 36/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2010.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Pháp lệnh giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;
- Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 Nghị định của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
- Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân tỉnh Hà Nam kỳ họp thứ 16 khoá XVI về Quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Thay thế Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2009.

Điều 3.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành./.

download
 
Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc